Tine Bünger | Produktchef


 

Om få måneder træder de nye ISQM’er i kraft, og revisionsvirksomhederne vil fra den 15. december 2022 skulle indarbejde kvalitetsstyring som en integreret del af deres arbejdsrutiner – såvel i opgaveløsningen som i ledelsesmøder, intern kommunikation, ressourceplanlægning og andre aspekter af revisionsvirksomheden.

Indtil de nye standarder træder i kraft, lever revisionsvirksomhedernes eksisterende kvalitetsmanual videre – og der er således fortsat krav til, at den løbende revurderes og opdateres. Revisionsvirksomheden skal for såvel den kommende som den eksisterende manual med jævne mellemrum gennemgå manualen med henblik på at sikre, at den fortsat er tilstrækkelig og dækkende til at beskrive revisionsvirksomhedens aktiviteter, procedurer og værktøjer og til at imødegå de krav, som de danske revisionsvirksomheder er underlagt.

Lige nu er kvalitetskontrollen – såvel ekstern som intern – godt i gang i revisionsvirksomhederne, og kvalitetsstyringssystemer bliver gennemgået og efterprøvet. Uanset om jeres revisionsvirksomhed er udtaget til ekstern kvalitetskontrol, kan efteråret også være et passende tidspunkt at få set kvalitetsmanualen efter i sømmene – og hér kan kontrolskemaerne fra den eksterne kvalitetskontrol være et godt udgangspunkt for at få evalueret, om der er områder i kvalitetsmanualen, der skal genbesøges, eller om interne rutiner og kontroller skal tilpasses. 

Kvalitetskontrollens arbejdsprogram i Bilag 2, som kan findes her,  omfatter kontrollens fokusområder ved gennemgang af kvalitetsstyringssystemet for 2022 og indeholder en række tjekspørgsmål vedrørende det interne kvalitetsstyringssystem.

Ud over spørgsmål vedrørende løbende overvejelse og vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem indeholder arbejdsprogrammet ligeledes spørgsmål vedrørende specifikke procedurer og kontrolaktiviteter for eksempel:

Vedrørende kommunikation om revisornævnskendelser:

”Har revisionsvirksomheden politikker og procedurer, der sikrer, at kunder, herunder kundens eventuelle revisionsudvalg, senest fire uger efter modtagelsen, skriftligt orienteres om en kendelse fra Revisornævnet, hvor nævnet har fundet revisor skyldig i en klage, der angår et forhold mellem revisor og dennes kunde?

Har revisionsvirksomheden orienteret kunden i tilfælde af, at der er modtaget en kendelse, hvor revisor er fundet skyldig?”

Kravet om orientering af kunder om kendelser i Revisornævnet er indført i revisorloven og dermed indarbejdet i kvalitetskontrollens arbejdsprogram efter den seneste opdatering af kvalitetsmanualen i Caseware. Forholdet er indarbejdet i den nye ISQM-manual som udkommer forventet medio oktober, men da den eksisterende manual fortsat skal fungere frem til, at ISQM’erne træder i kraft, vil vi anbefale at indføre et afsnit vedrørende denne kommunikation i den eksisterende og gældende manual nu, hvis I ikke allerede har gjort det.

I den nye ISQM-manual vil forholdet blive indarbejdet i paradigmet om kommunikation med følgende ordlyd, som naturligvis skal tilpasses forholdene i den aktuelle revisionsvirksomhed:

”Kendelser – Revisornævnet

[Revisionsvirksomheden] har pligt til at have politikker og procedurer, der sikrer, at kunder, herunder kundens eventuelle revisionsudvalg, senest fire uger efter modtagelsen, skriftligt orienteres om en kendelse fra Revisornævnet, hvor nævnet har fundet revisor skyldig i en klage, der angår et forhold mellem revisor og dennes kunde.

Med henvisning til størrelsen af revisionsvirksomheden vil alle skriftlige klager, beskyldninger med videre blive behandlet individuelt af [godkendt revisor AA], såfremt situationen måtte opstå. Det vil i den forbindelse blive sikret, at revisorlovens orienteringskrav er overholdt.”

Tilmeld dig ERFAtimen - afholdes tirsdag, den 1. november 2022

ERFAtimen giver dig blandt andet mulighed for at stille spørgsmål om opdateringen af Kvalitetsmanualen samt et indblik i vores tanker om opdatering af CW*Regnskab i år 2023. Tilmeld dig og læs mere her

Vi ønsker jer god arbejdslyst i det løbende arbejde med opdatering af kvalitetsmanualen og glæder os til at introducere den nye ISQM-manual for jer forventeligt medio oktober.


 

Få mere viden