Sara Sayk | Produktchef


 

FSR – danske revisorer (FSR) har ajourført udvalgte dele af Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder.

Ændringerne drejer sig, jævnfør FSR, helt overordnet om Nye regler i årsregnskabsloven, Nye fortolkninger og præciseringer, Ajourførte notekrav samt Ajourførte årsrapportmodeller.

Nedenstående er en gennemgang på overordnet plan af ændringer i forhold til de punkter, der fremgår af FSR’s hjemmeside 

Nye regler i årsregnskabsloven
De nye regler i årsregnskabsloven i forhold til de forhold der er omfattet af FSR’s regnskabsvejledning er henholdsvis 1) ændringer i revisions- og revisorpligt i klasse B samt 2) enkelte nye krav i ledelsesberetningen i klasse C.

1) Ændringer i revisions- og revisorpligt i klasse B
Krav om revision er skærpet for virksomheder i regnskabsklasse B, der bliver omfattet af revisionspligt, hvis virksomhedens balancesum på balancetidspunktet overstiger 50 millioner kroner i to på hinanden følgende regnskabsår.

Revisionspligten indtræder, uanset at virksomheden hverken overskrider størrelsesgrænserne for nettoomsætning eller antal heltidsbeskæftigede.

Endvidere er der indført skærpede regler for virksomheder i såkaldte risikobrancher, samt øvrige situationer hvor revisor ikke kan fravælge revision.

Dette afstedkommer ikke umiddelbart en ændring i regnskabsmodellen i CW*Regnskab.

Vi har dog for at hjælpe indarbejdet to notifikationer, der fortæller, hvis kravene til afgivelse af erklæring umiddelbart ikke er overholdt. 

Modellen måler på den valgte erklæring og beløbene i balancen. Hvis erklæringen eksempelvis er en assistanceerklæring og beløbsgrænserne i balancen er overskredet, vil bruger blive notificeret om, at der ikke er afgivet korrekt erklæring. Det er muligt at klikke notifikationen væk og I bliver ikke blokeret i arbejdet med modellen.

Derudover er det muligt via en dropdownmenu at vælge, hvilken branche virksomheden er registreret som. Hvis det er en såkaldt risikobranche og der revisorpligt, bliver bruger ligeledes notificeret om, hvis kravene ikke er overholdt.

Notifikationer dukker op hvis de er relevante, når I danner en såkaldt instansfil i modellen. 

2) Enkelte nye krav i ledelsesberetningen i klasse C
Regnskabsvejledningen indeholder en præciseret beskrivelse af kravene for ledelsesberetningen i klasse C (mellem).

Som følge af de ændrede krav i årsregnskabslovens §99 b skal der i ledelsesberetning for klasse C-virksomheder oplyses om måltal og den faktiske kønsmæssige fordeling for det underrepræsenterede køn for tre ledelsesniveauer, ligesom der skal gives fire års sammenligningstal og en tidsangivelse for, hvornår måltallene forventes opfyldt.

Kravet om oplysning i ledelsesberetningen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere

Vi tilpasser hoved- og nøgletalsoversigten i modellen, således at kravene til oplysninger kan overholdes, herunder i forhold til taksonomien. Vi har ikke fundet anledning til at ændre i vores standardtekst for hoved- og nøgletal i anvendt regnskabspraksis.

Vi gør stilfærdigt opmærksom på, at det er ledelsen, der aflægger årsregnskabet, og ledelsen der er ansvarlige for indholdet af ledelsesberetningen. Vi har ikke indarbejdet/ajourført eventuelle beskrivelser eller vejledningstekster i regnskabsmodellen 

Nye fortolkninger og præciseringer
FSR har i regnskabsvejledningen indarbejdet nye fortolkninger og en række præciseringer som her henholdsvis 1) Renteswap, 2) Kapitalinteresser, 3) Offentlige tilskud, 4) Indre værdis metode, 5) Køb af virksomhed samt 6) Gældsinstrumenter.

1) Renteswap
Der er i regnskabsvejledningen tilføjet nye vejledningstekster og  klassifikation om gældsforpligtelser, herunder renteswap. Herudover er der tilføjelser vedrørende ajourførte krav i noterne. Se nedenstående afsnit om Ajourførte notekrav.

Derudover har FSR indarbejdet et beslutningstræ for værdiansættelse i renteswaps i Appendiks C.

Vi har ikke indarbejdet notater/beslutningstræer i vores regnskabsmodel.

2) Kapitalinteresser
FSR har præciseret målingsbestemmelser for finansielle aktiver, herunder kapitalinteresser samt indarbejdet beslutningstræ i Appendiks B.

Vi har ikke indarbejdet notater/beslutningstræer  i vores regnskabsmodel.

3) Offentlige tilskud
Regnskabsvejledningen præciserer det generelle modregningsforbud, jævnfør årsregnskabsloven. I FSR’s regnskabsvejledning har der eksempelvis tidligere stået under Personaleomkostninger, at “Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring med videre til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.”

Denne passus er faldet bort, og det må medføre, at godtgørelse fra offentlige myndigheder skal præsenteres under “Andre indtægter”, som det også er anført i afsnit 8.6.5 i vejledningen.

Opbygningen i regnskabsmodellen er ændret, så godtgørelse/tilskud, der tidligere blev medtaget som Personaleomkostninger, nu medtages som Andre indtægter.

4) Indre værdis metode
FSR har præciseret målingsbestemmelser for finansielle aktiver samt givet eksempler på forskelle mellem konsolideringsmetode og målingsmetode (indre værdis metode).

Vi har ikke indarbejdet notater/beslutningstræer  i vores regnskabsmodel. Se også ovenstående Kapitalinteresser.

5) Køb af virksomhed
FSR har præciseret, hvornår Erhvervsstyrelsens Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven skal anvendes samt præcisering af regulering af betinget købsvederlag, indsat nyt afsnit om koncentrationstest, og desuden opdateret afsnittet om betinget vederlag kan være løn.

Dette afstedkommer ikke umiddelbart en ændring i regnskabsmodellen i CW*Regnskab.

6) Gældsinstrumenter
At klassifikation af gældsinstrumenter i gæld og egenkapital skal ske efter substans er præciseret i regnskabsvejledningen, og at et afledt finansielt instrument (gæld) i balancen skal præsenteres som lang- og kortfristet.

Det er allerede i dag muligt at opdele hensatte forpligtelser i kort- og langfristet del i regnskabsmodellen, og der er derfor ikke foretaget ændringer til modellen.

Ajourførte notekrav
1) Opdeling i kort og lang del af afledte finansielle instrumenter og visse hensættelser
Det er præciseret i regnskabsvejledning, at i noterne skal hensatte forpligtelser specificeres i kort- og langfristet del. Dette gælder ikke udskudt skat.

Det er allerede i dag muligt at opdele hensatte forpligtelser i kort- og langfristet del i regnskabsmodellen, og der er derfor ikke foretaget ændringer til modellen.

2) Centrale forudsætninger ved beregning af dagsværdi
Præcisering af notekravet, jævnfør ÅRL § 58a omhandlende oplysning om centrale forudsætninger ved beregning af dagsværdi for visse aktiver og forpligtelser, samt at hensatte forpligtelser skal opdeles i kort- og langfristet del.

Det er allerede i dag muligt at opdele hensatte forpligtelser i kort- og langfristet del i regnskabsmodellen, jævnfør ovenstående, og der er derfor ikke foretaget ændringer til modellen.

Ajourførte årsrapportmodeller
Årsrapportmodellerne for henholdsvis regnskabsklasse B og regnskabsklasse C er blevet ajourført i forhold til det i ovenstående nævnte samt et par yderligere områder.

1) Anvendt regnskabspraksis (klasse B)
Grundet ændring i praksis for tilskud er standardteksten for anvendt regnskabspraksis for Personaleomkostninger og Andre indtægter ændret.

Derudover har FSR foretaget nogle ændringer til anvendt regnskabspraksis for anlægsaktiver, som vi også har opdateret.

Vi gør stilfærdigt opmærksom på, at modellen alene indeholder standardtekster, og at teksterne selvfølgelig skal tilpasses den enkelte virksomheds faktisk anvendte regnskabspraksis.

FSR har tilføjet anvendt regnskabspraksis i klasse B vedrørende pengestrømsopgørelsen. Vores model indeholder allerede anvendt regnskabspraksis for dette, og vores regnskabsmodel er derfor ikke opdateret.

2) Antal heltidsbeskæftigede (klasse B og C)
FSR har præciseret, hvordan ”antal heltidsbeskæftigede” skal opgøres. Vores model bliver opdateret med den nye tekst i noterne under Personaleomkostninger. 

Vi gør stilfærdigt opmærksom på, at “antal heltidsbeskæftigede” er et indtastningsfelt, og at regnskabsaflægger er ansvarlig for at benytte den korrekte opgørelsesmetode.

3) Metoder for opgørelse af nøgletal (klasse C)
Metoder for opgørelse af nøgletal fremgår nu i regnskabsvejledningen i sammenhæng med hoved- og nøgletal i ledelsesberetningen.

Vi har ikke flyttet metode for opgørelse og nøgletal, og metoden er fortsat en del af anvendt regnskabspraksis, således at al regnskabspraksis er samlet ét sted.

4) Vejledning til ledelsesberetning (klasse C)
FSR har tilføjet vejledning til ledelsesberetning vedrørende redegørelse for måltal for underrepræsenteret køn og for politik om dataetik. Vi indarbejder ikke vejledningstekster i modellen.

5) Anvendt regnskabspraksis (klasse C)
FSR har i anvendt regnskabspraksis tilføjet et eksempel på beskrivelse af sammenlægningsmetoden, herunder book value metoden.

Vi har i anvendt regnskabspraksis almindelige standardtekster og har ikke indarbejdet eksempler på sammenlægningsmetoden.

FSR – danske revisorer

FSR – danske revisorers Regnskabsudvalg (REGU) har ajourført udvalgte dele af Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder. Regnskabsvejledning blev offentliggjort i sin endelige, ajourførte form i oktober sidste år.

Du kan downloade regnskabsvejledningen på FSR’s hjemmeside her 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3) af marts 2018. Du kan downloade udtalelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her 

ERFAtimen

Deltog du i ERFAtimen den 25. april 2023? Så har du i plancherne fra ERFAtimen alle ændringerne, som FSR – danske revisorer anser som væsentlige, i skemaform i forhold til afsnit i regnskabsvejledningen samt vores kommentarer til alle ændringerne.


 

Få mere viden