Tine Bünger | Produktchef


 

Den 2. maj 2023 markerede afslutningen af den periode, hvor ændringer til standarden for revision af mindre komplekse virksomheder, den såkaldte LCE-standard, havde været i høring for anden gang. Det var ikke hele standarden, der var i høring på ny, men alene tilføjelse af afsnit, som gjorde det muligt, at også mindre komplekse koncerner vil kunne falde ind under standarden – et ønske der i høj grad var blevet udtrykt af respondenterne i første høringsrunde i 2022.

IAASB arbejder nu videre med de indkomne svar og forventer, hvis alt går efter planen, at kunne udsende den fuldstændige version af den nye LCE-standard allerede i slutningen af 2023.

En stand-alone standard
Den nye LCE-standard vil blive en stand-alone standard, som under visse forudsætninger frivilligt vil kunne anvendes ved revision af fuldstændige regnskaber med et generelt formål, og som giver høj grad af sikkerhed for revisors konklusion. Det, at der er tale om en stand-alone standard, betyder, at den fungerer helt på egen hånd – det vil sige, at alle krav, der gør sig gældende for revisionen, er angivet direkte i standarden, og at den således er helt uafhængig af de øvrige internationale revisionsstandarder (ISA). I takt med, at ISA bevæger sig i en stadig mere reguleret retning med udvidelse af antallet af krav (og vejledning), vil LCE-standarden i princippet kunne forblive uændret eller udvikles i en anden retning med henblik på i højere grad at målrette standarden de særlige karakteristika, standarden har til hensigt at imødekomme.

Dette er en helt ny retning for IAASB og for ISA-systemet i al almindelighed, og det bliver enormt spændende at se, hvorvidt standarderne vil udvikle sig i forskellige retninger, hvilket i høj grad vil kunne retfærdiggøre LCE-standardens stand-alone natur.

Magen til ISA
Det er ifølge det første oplæg til standarden meningen, at erklæringen skal være magen til dén revisorerklæring, vi kender fra ISA, dog med henvisning til LCE-standarden i stedet for ISA. Der er således lagt op til, at en revision efter LCE-standarden skal være nøjagtig lige så gyldig en revision med samme grad af sikkerhed som en ISA-revision, hvilket også vil være af altovervejende betydning, der bliver kommunikeret om i forbindelse med LCE-standardens ikrafttræden. Det er tanken, at en revision efter LCE-standarden vil medføre samme omfang af kontrol- eller substanshandlinger som en ISA-revision, hvorfor alene krav, der knytter sig til komplekse forhold, som revisor tidligere skulle have forklaret sig ud af, vil være fjernet fra standarden og forhåbentlig sparer revisor en del forklaringsarbejde.

Plads til forbedringer
Med alle de spændende muligheder, som LCE-standarden tilbyder i fremtiden, er det dog stadig muligt at få armene ned, idet der i høj grad stadig er plads til forbedringer. Standarden synes i dens seneste udgave at være en copy-paste udgave af krav og vejledning fra ISA, som dog i nogen grad er tilpasset de mindre komplekse forhold, som standarden ønsker at imødegå. Dog sigter standarden til at inddrage selv meget store virksomheder, som stadig i deres natur er mindre komplekse, hvilket har medført, at flere risikovurderingshandlinger, som kan synes mindre relevante for virksomheder, der er mindre af både størrelse og kompleksitet, stadig er indeholdt i standarden – og derfor stadig er forhold, som revisor skal forholde sig til på de helt små revisioner.

Set med danske øjne rammer LCE’en derfor ikke helt plet, idet der stadig vil være en hel del arbejde med at forklare, hvorfor specifikke krav ikke synes relevante i det givne tilfælde på de helt små revisioner – omvendt vil der dog være luget ud i nogle af de komplekse forhold, som har krævet en del forklaringsarbejde at sno sig ud af, så vi er da på vej i den rigtige retning.

Hos Caseware hilser vi LCE-standarden velkommen

Hos Caseware hilser vi LCE-standarden velkommen – og vi følger med spænding udviklingen i standarden, herunder IAASB’s arbejde med at tilrette standarden til at imødegå de mange indkomne høringssvar. Vi glæder os til at se den endelige udgave af LCE-standarden og til det arbejde, der efterfølgende naturligt vil komme med at udvikle værktøjer, der kan udnytte mulighederne for at effektivisere revisionen af de mindre komplekse virksomheder i fremtiden.


 

Få mere viden