Tine Bünger | Produktchef


Udtalelsen adresserer specifikke udfordringer, der er relevante for virksomheder, som udarbejder årsrapporter i overensstemmelse med klasse B-bestemmelserne i årsregnskabsloven, men den er også relevant ved revision af selskaber i klasse C-mellem.

Faglig vurdering
I udtalelsen understreger REVU klart, at selvom revisorer ofte bruger benchmarks og procentmæssige beregninger for at fastlægge væsentlighedsniveauet under revisionsplanlægningen, er disse kun værktøjer. Den endelige vurdering af, hvilket niveau, der er passende, afhænger af revisorens faglige vurdering – en vurdering, der tager hensyn til brugernes behov for økonomisk information og de specifikke karakteristika ved opgaven.

Hvis nettoomsætningen er skjult
Som noget nyt åbner REVU op for diskussionen om, hvorvidt nettoomsætningen er et relevant benchmark for mange ejerledede virksomheder. Dette inkluderer også muligheden for, at nettoomsætningen, under særlige forudsætninger, kan være et relevant benchmark, selvom oplysningen ikke vises i årsrapporten.

Derudover tager REVU fat i andre relevante emner, såsom fastsættelse af væsentlighedsniveau i moderselskaber/holdingselskaber, der indregner kapitalandele i dattervirksomheder efter den indre værdis metode. I sådanne tilfælde foreslår REVU at anvende bruttoværdier i dattervirksomhedernes individuelle regnskaber som grundlag for væsentlighedsniveauet.

Vi hos Caseware hilser REVUs behandling af disse emner velkommen, da den adresserer grænseområder, der ikke nødvendigvis dækkes direkte af standarden: "ISA 320 – Væsentlighed ved planlægning og udførelse af ren revision". Dette kan bidrage til en mere ensartet tilgang til sådanne spørgsmål i forskellige revisionsvirksomheder.

Caseware understøtter REVUs anbefalinger
I Casewares revisionsløsning i Desktop præsenterer vi i dokumentet: "21500 Væsentlighed" fire almindeligt anerkendte benchmarks (omsætning, resultat før skat, aktiver og egenkapital), som i mange tilfælde er relevante som primære benchmarks ved fastsættelse af væsentlighedsniveau. Vores løsning giver revisor mulighed for at udvide antallet af regnskabsposter og vælge "Valgfri" som benchmark for yderligere tilpasning. Dette tillader revisoren manuelt at angive beskrivelser, planlagte tal og øvre/nedre procentgrænser og dermed fastlægge det overordnede væsentlighedsniveau baseret på dattervirksomhedens regnskabstal.

I REVUs notat anbefales det, at der for modervirksomheder med egen drift fastsættes et særskilt – eventuelt lavere – væsentlighedsniveau for denne drift. I Caseware adresseres dette ved, at revisor i dokumentet: 21500 Væsentlighed argumenterer skriftligt i beskrivelsesfeltet for at anvende et lavere niveau til udvalgte poster i moderselskabets regnskab. Vi anbefaler at markere de berørte regnskabsposter som væsentlige i planlægningsnotatet (22000) under afsnittet ”Revisionsstrategi”, så passende handlinger kan planlægges og udføres for disse områder.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at læse REVUs notat om væsentlighed i mindre virksomheder, kan det findes her.


 

Få mere viden