Sara Sayk | Produktchef
Tine Bünger | Produktchef 


 

August-releasen 2023 indeholder tre releases bestående af henholdsvis CW*Regnskab, CW*Revision samt Working Papers.

CW*Regnskab
Releasen af CW*Regnskab indeholder opdateringer, der eksempelvis kan være baseret på ændringer i lovgivningen, ændringer i FSR – danske revisorers regnskabsvejledning, henvendelser til vores support eller egne observationer.

Overblik over opdateringer
Der har ikke være rettet kritiske fejl, men alene opdateringer af mindre funktions- og tekstopdateringer samt rettelse af kalkulationsfejl.

Af nye funktioner og opdateringer som følge af ændring i lovgivning/praksis fremhæves:


I forhold til opdateringer som følge af, at FSR – danske revisorer har opdateret Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder, er disse, hvor relevant, indarbejdet hovedsageligt i vores december2022-release. Vi henviser til artiklen CW*Regnskab og ajourføringen af regnskabsvejledningen for yderligere information.


CW*Revision

Releasen af CW*Revision omfatter opdateringer, der er baseret på ændringer i revisionsstandarder og anden relevant lovgivning samt henvendelser til vores support og vores egne observationer.

Langt størstedelen af ændringerne i CW*Revision i august-releasen knytter sig til ikrafttræden af ISA 220 om Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, som præciserer den opgaveansvarlige revisionspartners ansvar for at tilsikre kvalitet i opgaveudførelsen samt passende instruktion, supervision og review af revisionsteamets arbejde.

Opdateringen har betydning for følgende dokumenter i revisionsprocessen:

Herudover er der foretaget mindre fejlrettelser samt tilføjet en række nye handlinger i områdeplaner. For områder, der fordeler sig på flere regnskabsposter, og hvor der derfor er foretaget risikovurdering på regnskabspostniveau, vil risikovurderingen fremover fremgå af områdeplanen for alle de tilknyttede regnskabsposter.
 


Tidsplan

Vi forventer at frigive releasen af CW*Regnskab og CW*Revision i  september 2023.


 

Få mere viden