Sara Sayk | Produktchef


Folketinget har vedtaget ny lovgivning, Erhvervsstyrelsen har ændringer på vej til XBRL-taksonomien, og FSR – danske revisorer har en ajourført version af deres regnskabsvejledning på vej. Vi opdaterer CW*Regnskab to gange årligt og sørger for, at din regnskabsmodel altid er opdateret.

Det betyder nogle ændringer i CW*Regnskab. Vi bringer her en oversigt over de ændringer, vi for tiden ved, kommer i CW*Regnskab.

Ny Lovgivning

Krav om revision skærpet

Virksomheder i regnskabsklasse B bliver omfattet af revisionspligt, hvis virksomhedens balancesum på balancetidspunktet overstiger 50 millioner kroner i to på hinanden følgende regnskabsår. Revisionspligten indtræder, uanset at virksomheden hverken overskrider størrelsesgrænserne for nettoomsætning eller antal heltidsbeskæftigede. Endvidere er der indført skærpede regler for virksomheder i såkaldte risikobrancher samt øvrige situationer, hvor revisor ikke kan fravælge revision. 

Dette afstedkommer ikke umiddelbart en ændring i regnskabsmodellen i CW*Regnskab. Vi overvejer dog at indarbejde en advarsel, såfremt balancesummen overskrider grænsen på 50 millioner kroner, og det ikke er anført, at der afgives en erklæring om revision, eller for virksomheder i regnskabsklasse B alternativt en erklæring om udvidet gennemgang i vores release for august 2023.

Foto: Christoffer Regild

Vi hører gerne eventuelle kommentarer til en sådan indbygget advarsel. Skriv gerne dine kommentarer til produktchef Sara Sayk på sara.sayk@caseware.com.

Loft over lønninger

Med virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2023, er der ikke længere skattefradrag for de højeste lønninger, jævnfør L 161 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger).

Loftet udgør et grundbeløb svarende til cirka 7,5 millioner kroner i 2022 per person per indkomstår og gælder på koncernniveau. Grundbeløbet reguleres årligt efter personskattelovens § 20.

Vi indarbejder loftet i skatteregnskabet i CW*Regnskabet i vores release for august 2023.

Ny årsregnskabslov-taksonomi

Erhvervsstyrelsen har sendt en ny taksonomi til årsregnskabsloven i høring.

Det skyldes, at Erhvervsstyrelsen ønsker at forbedre kvaliteten af de data, der bliver indberettet i XBRL-filen.

Blandt andet ændres formatet for hoved- og nøgletalsoversigten samt resultatdisponering. Aktuelt udfyldes der eksempelvis: ”Aktuelt regnskabsår”, ”Foregående regnskabsår”, ”To regnskabsår tilbage”, ”Tre regnskabsår tilbage”, ”Fire regnskabsår tilbage” samt ”Fem regnskabsår tilbage”. Dette er ifølge Erhvervsstyrelsen ikke hensigtsmæssigt i forhold til data, idet der kan være virksomheder, der eksempelvis har omlagt deres regnskabsår og har haft en kortere eller længere regnskabsperiode end 12 måneder. Dette er ikke muligt at læse ud af data i dag, hvorfor taksonomien ændres.

Umiddelbart har det ingen betydning for dig som bruger, hvis Erhvervsstyrelsen ændrer taksonomien, idet vi har tagget de enkelte poster i regnskabsmodellen til taksonomien, så CW*Regnskab kan danne XBRL-filerne automatisk.

 

Indsend regnskaber til Erhvervsstyrelsen i XBRL-format med kun tre klik. Læs mere om vores indsendelsesservice her

 

Ajourført regnskabsvejledning fra FSR – danske revisorer

FSR – danske revisorers Regnskabsudvalg (REGU) har ajourført udvalgte dele af Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder. Ændringerne drejer sig, jævnfør FSR – danske revisorer (FSR), primært om de ændrede regler om revisions- og revisorpligt i regnskabsklasse B samt nye krav til ledelsesberetningen i regnskabsklasse C (stor) som en følge af de nye regler i årsregnskabsloven, der træder i kraft den 1. januar 2023.

Vi tager alle materielle ændringer med, som har indvirkning på vores regnskabsmodel i CW*Regnskab.

Tekstmæssige ændringer og præciseringer

En del af ajourføringen består af præciseringer af indregning/måling samt modregningsforbud.

Det er alene tekstmæssige ændringer i selve vejledningsteksten og ikke ændringer til regnskabsmodellerne, hvorfor disse ajourføringer ikke er en del af vores kommende opdateringer.

Et eksempel på tekstmæssige ændringer er eksempelvis præciseringer af at hensatte forpligtelser (bortset fra udskudt skat) og afledte finansielle forpligtelser (eksempelvis renteswap) skal opdeles i kort- og langfristet del. Det er allerede i dag muligt i CW*Regnskab at opdele eksempelvis hensatte forpligtelse i kort- og langfristet del, hvorfor denne ændring i FSR’s regnskabsvejledning ikke fører til ændringer i CW*Regnskab.

Modregningsforbud

Der er et generelt modregningsforbud jf. Årsregnskabsloven.

I FSR - danske revisorers regnskabsvejledning har der tidligere stået under personaleomkostninger at “Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.”

Denne passus er faldet bort og det må medføre at godtgørelse fra offentlige myndigheder skal præsenteres under “Andre indtægter”. 

Vi vil i forbindelse med december-releasen 2022 udføre en række ændringer af vores regnskabsmodel, herunder er personaleomkostninger et område, som vil blive ændret.

Ændringer til ledelsesberetningen

Som følge af de skærpede krav i årsregnskabsloven skal der i ledelsesberetning for klasse C-virksomheder oplyses om måltal og den faktiske kønsmæssige fordeling for det underrepræsenterede køn for tre ledelsesniveauer, ligesom der skal gives fire års sammenligningstal og en tidsangivelse for, hvornår måltallene forventes opfyldt.

Vi forventer at indarbejde de skærpede krav i ledelsesberetningen i vores release for august 2023.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen i klasse B indeholder i den ajourførte version af regnskabsvejledningen, som FSR - danske revisorer sendte i høring, linjen ”Driftskredit pengeinstitut”, mens pengestrømsopgørelsen for regnskabsklasse C-virksomheder ikke indeholder denne linje.

Vi har været i dialog med FSR - danske revisorer om formålet med linjen, og FSR - danske revisorer har efterfølgende valgt ikke at tage linjen med i den endelige version af regnskabsvejledningen.

Forskelle fra høringsudkastet til endelig ajourført version fremgår ikke af offentliggørelsen. Vi vælger at omtale linjen, idet læsere kan have set ændringer i udkastet og undrer sig over, at vi ikke har det med i en kommende opdatering.

Du kan læse hele nyheden fra FSR – danske revisorer om ajourføring af regnskabsvejledningen her.

Øvrige opdateringer af CW*Regnskab

De materielle ændringer, som er nævnt i ovenstående, er hovedsageligt indtænkt i vores release august 2023. For tiden har vi ikke planlagt materielle ændringer til CW*Regnskab, udover ændringer til personaleomkostninger, i releasen december 2022, men har fokus på kosmetiske opdateringer af regnskabsmodellen. Vi holder løbende øje med ændringer til lovgivning med videre og sørger for, at CW*Regnskab altid er opdateret.


 

Få mere viden